Barion Pixel
Ceny, stále DRŽÍME... I začátek nového roku se nese ve znamení cen jaké zde ještě nikdy nebyly. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost! Tato nabídka je limitovaná a časově omezená.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecneá ustanovení

Tyto obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je společnost NIDU s.r.o., se sídlem Hradská 124, 821 07 Bratislava, IČO: 54 553 326, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava 1, oddíl: Sro, vložka č. 160429/B (dále jen „prodávající“) a kupujícím, jejímž předmětem je nákup a prodej zboží na internetových stránkách e-shopu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:
NIDU s.r.o., se sídlem Hradská 124, 821 07 Bratislava, IČO: 54 553 326, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava 1, oddíl: Sro, vložka č. 160429/B, DIČ: 2121724759, IČO: SK2121724759. Andrej Bobák – jednatel společnosti. Provozní činnost: Železničná 1043, 900 31 Stupava Telefon: +421 948 834 830, E-mail: info@nidu.shop.
Dozorový orgán: Městský úřad Stupava, Městský úřad Stupava: Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj.
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava Odbor dozoru, tel. 02/58272 172, 02/58272 104. http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si sjednají podmínky odchylné od těchto obchodních podmínek, mají ustanovení kupní smlouvy přednost před těmito obchodními podmínkami. Takto dohodnuté podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními předpisy (zkrácení lhůty pro vrácení zboží, záruční lhůty atd.). Veškeré smluvní vztahy se uzavírají v souladu s právem Slovenské republiky.

1.2. Doplňkovou smlouvou k prodejní a reklamní smlouvě je smlouva, na jejímž základě kupující nabývá zboží nebo je mu poskytnuta služba, která souvisí s předmětem kupní smlouvy, pokud zboží dodává nebo službu poskytuje prodávající nebo třetí osoba na základě jejich dohody.

1.3. Cena uvedená na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu provozovaného prodávajícím zahrnuje daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými právními předpisy Slovenské republiky a nezahrnuje cenu za dopravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak.

1.4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli upravit cenu zboží uvedeného na jakékoli webové stránce elektronického obchodu provozované prodávajícím. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, a to bez ohledu na to, že zboží ještě nebylo dodáno.

1.5. V případě, že prodávající nesplní své povinnosti stanovené platnými právními předpisy Slovenské republiky nebo Evropských společenství nebo těmito obchodními podmínkami, může kupující uplatnit své právo vůči prodávajícímu prostřednictvím příslušného soudu.

2. Způsob uzavření kupní smlouvy

2.1. Návrh na uzavření kupní smlouvy zašle kupující prodávajícímu formou vyplněného a odeslaného formuláře na internetových stránkách prodávajícího, kterým kupující odeslal návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží specifikovanému kupujícím za kupní cenu a za podmínek stanovených v této objednávce (dále jen „objednávka“).

2.2. Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu v elektronickém systému prodávajícího automaticky provedené oznámení o přijetí objednávky (dále jen „potvrzení o doručení objednávky“). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zaslány jakékoli další informace týkající se objednávky kupujícího.

2.3. Potvrzení o dodání obsahuje informaci, že prodávající obdržel objednávku, ale není přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.4. Prodávající následně zašle kupujícímu na jeho adresu informaci o tom, zda byla objednávka kupujícího přijata (dále jen „Přijetí objednávky“). Akceptace objednávky obsahuje informace o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaje o předpokládané době dodání zboží, název a údaje o místě, kam má být zboží dodáno, a údaje o případné ceně, podmínky, způsob a termín dopravy zboží do sjednaného místa dodání zboží kupujícímu, údaje o prodávajícím (obchodní firma, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně další nezbytné údaje.

2.5. Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky v elektronické nebo písemné podobě kupujícímu.

2.6. Prodávající informoval kupujícího před odesláním objednávky jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem o smluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a dalších podmínek:

a) hlavní vlastnosti zboží nebo povaha služby jsou v rozsahu odpovídajícím použitému komunikačnímu prostředku a zboží nebo službě uvedeny na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího,

b) obchodní jméno a sídlo prodávajícího je uvedeno na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

c) telefonní číslo prodávajícího a další údaje důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména e-mailovou adresu a faxové číslo prodávajícího, pokud je uvedl na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

d) adresu prodávajícího, na které může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služeb, podat stížnost nebo jakoukoli jinou stížnost, o které je informován v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

e) celkovou cenu zboží nebo služeb včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní, nebo, nelze-li cenu vzhledem k povaze zboží nebo služeb rozumně určit předem, způsob jejího výpočtu, jakož i náklady na dopravu, dodání, poštovné a další náklady a poplatky, nebo, nelze-li tyto náklady a poplatky určit předem, skutečnost, že kupující bude povinen je uhradit, o čemž je informován na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,

f) o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, lhůtě, ve které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, informace o postupech při uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a reklamací kupujícího informován v příslušných článcích těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

g) informace o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

h) ustanovení o formuláři pro odstoupení od smlouvy v čl. 10 a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího; prodávající rovněž poskytl samotný formulář pro odstoupení od smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, která je umístěna na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího.

i) informaci, že v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu dle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavírané na dálku nebo smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“), a odstoupí-li od kupní smlouvy, také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit poštou, informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

j) závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění na základě

§ 10 odst. 5 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, pokud kupující odstoupí od smlouvy o poskytování služeb poté, co dal prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku informovaný v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

k) okolnosti, za nichž kupující ztrácí právo odstoupit od smlouvy, o nichž je informován v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

l) o poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služeb podle § 622 a 623 občanského zákoníku informován v čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

m) o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad, než stanoví § 502 občanského zákoníku, pokud je výrobcem nebo prodávajícím poskytována, a dále o existenci a podmínkách asistence a služeb poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud je taková asistence poskytována, informoval na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a čl. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

n) existenci příslušných kodexů chování, k jejichž dodržování se prodávající zavázal, a způsob, jakým se s nimi může kupující seznámit nebo získat jejich znění na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,

o) dobu trvání smlouvy, jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo jde-li o smlouvu, jejíž platnost se automaticky prodlužuje, jsou informace o podmínkách ukončení smlouvy uvedeny rovněž na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

p) minimální doba trvání závazků kupujícího z kupní smlouvy, pokud z kupní smlouvy takový závazek pro kupujícího vyplývá, informována na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

q) o povinnosti kupujícího uhradit na žádost prodávajícího zálohu nebo poskytnout jinou finanční jistotu a o podmínkách vztahujících se na její poskytnutí, pokud z kupní smlouvy taková povinnost pro kupujícího vyplývá, informován na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

r) funkčnosti, včetně případných technických ochranných opatření k zabezpečení elektronického obsahu, o nichž je informováno na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

s) kompatibilitu elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o které je prodávající informován nebo o které lze důvodně předpokládat, že je mu známa, případně na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

t) o možnosti a podmínkách mimosoudního řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se prodávající zavázal tento systém využít, informován na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a těchto obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

u) o úkonech nezbytných k uzavření kupní smlouvy tím, že tyto nezbytné úkony popíše v těchto obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

v) že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodávajícího a bude kupujícímu k dispozici poté, co si ji kupující písemně vyžádá na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

w) o tom, že jazykem nabízeným pro uzavření smlouvy je slovenština, je informováno na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a v těchto obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího.

2.7. Pokud prodávající nesplnil informační povinnost uhradit dodatečné poplatky nebo jiné náklady podle bodu 2.6 písm. e) těchto obchodních a reklamačních podmínek nebo náklady na vrácení zboží podle bodu 2.6 písm. i) těchto obchodních a reklamačních podmínek, není kupující povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinný:

a) dodat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a ve sjednané lhůtě na základě objednávky potvrzené přijetím a zabalit je nebo vybavit pro přepravu způsobem nezbytným pro jeho uchování a ochranu,

b) zajistit, aby dodané zboží bylo v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky,

c) neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží, poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, například e-mailem. Potvrzení musí obsahovat všechny informace uvedené v bodě 2.6, včetně formuláře pro odstoupení od smlouvy.

d) předat kupujícímu spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady stanovené platnými slovenskými právními předpisy (návody ve slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny kupujícím za dodané zboží.

3.3. V případě, že prodávající není schopen z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží dodat kupujícímu zboží ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě nebo uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo za sjednanou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost kupujícího od kupní smlouvy odstoupit (zrušit objednávku). Kupující může od kupní smlouvy odstoupit nebo objednávku zrušit zasláním e-mailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající kupní cenu nebo její již uhrazenou část do 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy nebo zrušení objednávky kupujícímu na účet určený kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřijme-li Kupující v přiměřené lhůtě Prodávajícím nabízené náhradní plnění nebo neodstoupí-li od kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a pokud již Kupující zaplatil kupní cenu nebo její část, je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy Kupujícímu.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující byl prodávajícím informován, že objednávka zahrnuje povinnost zaplatit cenu.

4.2.  Kupujuící je povinný:

a) převzít objednané a dodané zboží,

b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve sjednané lhůtě splatnosti, včetně nákladů na dodání zboží,

c) potvrdit převzetí zboží na dodacím listu svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.3. Kupující má nárok na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Obvyklá dostupnost zboží s datem odeslání je uvedena u každé položky na webových stránkách elektronického obchodu, zboží obvykle dodáváme do 3 pracovních dnů.

5.2. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím v kupní smlouvě dohodnuto jinak, je prodávající povinen dodat věc kupujícímu bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Nesplní-li prodávající svou povinnost dodat věc ve lhůtě podle věty první, vyzve jej kupující k dodání věci v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu poskytne. Nedodá-li prodávající věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.3. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím dodací lhůty sjednané v kupní smlouvě.

5.4. Barevné zobrazení zboží na monitoru nemusí přesně odpovídat skutečným barevným odstínům, jak je kupující vnímá ve skutečnosti. Zobrazení barevných odstínů závisí mimo jiné na kvalitě použitého monitoru nebo jiného zobrazovacího zařízení.

5.5. Kupující je povinen převzít Zboží v místě dohodnutém Prodávajícím nebo jeho zástupcem oprávněným k dodání Zboží a Kupujícím v Kupní smlouvě nebo jinak v době před dodáním Zboží (dále jen „Místo“). Kupující je povinen převzít Zboží v době dohodnuté Prodávajícím nebo jeho zástupcem oprávněným k dodání Zboží a Kupujícím v Kupní smlouvě nebo jinak v době před dodáním Zboží (dále jen „Časový rozsah“).

5.6. Pokud Prodávající dodá Zboží Kupujícímu v Místě a v Časovém rozsahu, je Kupující povinen převzít Zboží osobně nebo zajistit, aby Zboží převzala osoba pověřená Kupujícím k převzetí Zboží v jeho nepřítomnosti, a podepsat protokol o zaplacení Kupní ceny a o dodání a předání Zboží. Třetí osoba pověřená převzetím Zboží je povinna poskytnout Prodávajícímu kopii akceptace objednávky. Zboží se považuje za dodané a převzaté okamžikem předání zboží Kupujícímu. Dodáním Zboží Kupujícímu se rozumí dodání Zboží na Místo, převzetí Zboží Kupujícím nebo jím pověřenou třetí osobou a podepsání zápisu o zaplacení Kupní ceny a dodání a předání Zboží Kupujícím nebo jím pověřenou třetí osobou.

5.7. Pokud je nutné dodání zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího v místě a v časovém rozsahu nebo pokud kupující nepřevezme zboží do 7 dnů po uplynutí časového rozsahu bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné dodání zboží do místa.

5.8. Kupní smlouva se uzavírá s rozvazovací podmínkou, že pokud kupující neuhradí prodávajícímu sjednanou kupní cenu dle bodu 4.2 těchto obchodních podmínek do 15 dnů od výzvy prodávajícího k převzetí zboží, smlouva se od počátku ruší, smluvní strany si vrátí nebo vrátí veškeré přijaté platby a prodávajícímu vzniká právo volně nakládat s objednaným zbožím.

5.9. Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tj. zboží i jeho obal bezprostředně po dodání za přítomnosti zástupce prodávajícího. V případě zjištění existence vady zboží a/nebo v případě nekompletnosti zásilky (nižší počet kusů zboží nebo chybějící objednané zboží) je zástupce prodávajícího povinen na žádost kupujícího sepsat Zápis o škodě s uvedením rozsahu a povahy vady zboží, jehož správnost potvrdí kupující. Na základě takto vyhotoveného a prodávajícímu doručeného zápisu může kupující následně odmítnout převzetí dodaného vadného zboží nebo potvrdit dodání vadného zboží a následně dle čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek může kupující u prodávajícího nebo určené osoby reklamovat vady zboží. Odmítne-li kupující převzít vadné zboží, nese veškeré účelně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu prodávající.

5.10. V případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jaký kupující použil při své platbě, pokud se kupující nedohodne na jiném způsobu vrácení zboží bez účtování dalších poplatků kupujícímu.

6. Kupní cena

6.1. Kupní cena za zboží sjednaná v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím je uvedena v akceptaci objednávky (dále jen „kupní cena“). Je-li kupní cena uvedená v akceptaci objednávky vyšší než cena za totožné zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v době podání objednávky Kupujícím, doručí Prodávající Kupujícímu elektronickou zprávu, ve které jej informuje o nabídce nové kupní ceny v jiné výši, která se považuje za návrh Prodávajícího na uzavření nové kupní smlouvy, který musí být Kupujícím výslovně potvrzen elektronickou poštou nebo písemně, aby mohlo dojít k platnému uzavření kupní smlouvy.

6.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží (a v případě platby na dobírku i náklady na platbu na dobírku): v hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí zboží v prodejně ve Stupavě, dobírkou v místě dodání zboží kurýrní službou nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v přijetí objednávky nebo na internetových stránkách prodávajícího v době před převzetím zboží.

6.3. Pokud kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, považuje se za datum platby den, kdy je celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.5. Pokud Kupující nezaplatí Prodávajícímu celou kupní cenu do okamžiku dodání Zboží na místo a strany se nedohodly na úhradě kupní ceny za Zboží ve splátkách, je Prodávající oprávněn odmítnout dodání Zboží Kupujícímu.

6.6. Náklady spojené s odvozem zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající není povinen tyto služby kupujícímu poskytnout.

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele uvedenou v § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy kupující nebo jím pověřená třetí osoba převezme zboží od prodávajícího nebo jeho zástupce pověřeného dodáním zboží, nebo pokud tak neučiní včas, v okamžiku, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. Reklamační řízení (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1. Pokud má zboží vady, které lze odstranit, má kupující právo na jejich bezplatné, včasné a řádné odstranění. Prodávající je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu.

8.2. Místo odstranění vady může kupující požadovat výměnu zboží nebo, pokud se vada týká pouze součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

8.3. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí vážné obtíže.

8.4. Vyskytne-li se na zboží vada, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží jako věci bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Stejná práva má kupující i v případě, že se jedná o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže zboží řádně užívat pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

8.5. Pokud se vyskytnou jiné neodstranitelné vady, má kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.6. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech dle § 622 občanského zákoníku (body 8.1 až 8.3 těchto obchodních podmínek) a o právech dle § 623 občanského zákoníku (body 8.4 až 8.5 těchto obchodních podmínek) umístěním těchto obchodních podmínek na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího a kupující měl možnost se s nimi seznámit v době před odesláním objednávky.

8.7. Prodávající odpovídá za vady zboží v souladu s platnými předpisy Slovenské republiky a kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo určené osoby. Informace o určených osobách a servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu nebo je Prodávající poskytne Kupujícímu na vyžádání telefonicky nebo e-mailem.

8.8. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tj. čl. 8 těchto obchodních podmínek. Kupující byl s reklamačním řádem řádně seznámen a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s § 18 odst. 1 zákona v době před uzavřením kupní smlouvy umístěním těchto obchodních podmínek na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího a kupující měl možnost se s nimi seznámit v době před odesláním objednávky.

8.9. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím u prodávajícího formou elektronického obchodu na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.

8.10. Během záruční doby má kupující právo uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady zboží zakoupeného u prodávajícího, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající.

8.11. V případě vady zboží má kupující právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona, a to tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit právo dle bodů 8.1 až 8.5 těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen „oznámení o reklamaci“), např. formou vyplněného reklamačního formuláře, který je umístěn na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při zasílání k reklamaci pojistit. Prodávající nepřijímá zásilky na dobírku. Kupující je povinen v Oznámení o reklamaci pravdivě uvést všechny požadované údaje, zejména uvést přesný druh a rozsah vady zboží; kupující rovněž uvede, která ze svých práv vyplývajících z § 622 a 633 občanského zákoníku uplatňuje. Kupující má rovněž právo uplatnit reklamaci u osoby pověřené výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen „pověřená osoba“). Seznam určených osob je uveden v záručním listě nebo jej prodávající zašle kupujícímu na jeho žádost.

8.12. Reklamační řízení týkající se zboží, které lze dodat prodávajícímu, začíná dnem, kdy jsou kumulativně splněny všechny následující podmínky:

a) doručení oznámení o reklamaci prodávajícímu,

b) doručení reklamovaného zboží kupujícím prodávajícímu nebo určené osobě,

c) doručení přístupových kódů, hesel apod. k reklamovanému zboží Prodávajícímu, pokud jsou tyto informace nezbytné pro řádné vyřízení Reklamace;

8.13. Je-li předmětem reklamace zboží, které objektivně nelze prodávajícímu dodat nebo které je pevně spojeno, je kupující povinen kromě splnění podmínek dle bodu 8.12 písm. a) a c) těchto reklamačních a obchodních podmínek poskytnout veškerou potřebnou součinnost k provedení kontroly reklamovaného zboží prodávajícím nebo třetí osobou určenou prodávajícím. Reklamační řízení u zboží, které objektivně nelze prodávajícímu dodat nebo které je fixováno, je zahájeno dnem, kdy byla provedena prohlídka zboží podle věty první. Pokud však prodávající nebo jím určená třetí osoba nezajistí prohlídku v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od doručení oznámení o reklamaci prodávajícímu, je reklamační řízení zahájeno dnem doručení oznámení o reklamaci prodávajícímu.

8.14. Prodávající nebo jím pověřená osoba vystaví kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace vhodnou formou zvolenou prodávajícím, např. formou e-mailu nebo písemně, ve kterém je prodávající povinen přesně identifikovat reklamované vady zboží a opětovně poučí spotřebitele o jeho právech vyplývajících z bodu 8. 1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek (§ 622 občanského zákoníku) a o právech vyplývajících z bodů 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (§ 623 občanského zákoníku). Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je prodávající povinen doručit kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o uplatnění reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace nemusí být doručeno, má-li kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.15. Kupující je oprávněn rozhodnout, které ze svých práv podle § 622 a § 623 občanského zákoníku uplatní, a je rovněž povinen bezodkladně doručit prodávajícímu informaci o svém rozhodnutí. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv podle § 622 a § 623 občanského zákoníku uplatňuje, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. m) zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od zahájení reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména je-li nutné složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí prodávající nebo určená osoba reklamaci ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo na výměnu zboží za nové.

8.16. Pokud kupující uplatnil reklamaci zboží během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající reklamaci zamítnout pouze na základě znaleckého posudku nebo posudku vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo posudku určené osoby (dále jen „znalecký posudek zboží“). Bez ohledu na výsledek znaleckého posudku není prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů na znalecký posudek zboží ani jiných nákladů souvisejících se znaleckým posudkem zboží.

8.17. Pokud kupující uplatnil reklamaci výrobku po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, je osoba, která reklamaci vyřídila, povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující zašle zboží k odbornému posouzení osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, nese náklady na odborné posouzení zboží, jakož i veškeré další související účelně vynaložené náklady prodávající, a to bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li kupující znaleckým posouzením odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může kupující reklamaci uplatnit znovu; po dobu provádění znaleckého posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i veškeré účelně vynaložené náklady s tím spojené. Opětovně uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

8.18. Záruka se nevztahuje na vady, na které byl kupující prodávajícím upozorněn v době uzavření smlouvy nebo o kterých s ohledem na okolnosti, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.19. Prodávající si vyhrazuje právo vyměnit vadné zboží za jiné bezvadné zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

8.20. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

a) pokud kupující neuplatnil své právo z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží do konce záruční doby zboží,

b) pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,

c) je-li vada zboží způsobena používáním zboží v podmínkách, které svou intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy neodpovídají přirozenému prostředí zboží,

d) je-li vada zboží způsobena neodbornou manipulací, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,

e) byla-li vada zboží způsobena poškozením zboží nadměrným zatížením nebo používáním v rozporu s podmínkami stanovenými v dokumentaci nebo obecnými zásadami běžného užívání zboží,

f) pokud je vada zboží způsobena poškozením zboží v důsledku neodvratitelných a/nebo nepředvídatelných událostí,

g) je-li vada zboží způsobena náhodným zhoršením a náhodným znehodnocením zboží,

h) byla-li vada zboží způsobena neodborným zásahem, poškozením vodou, požárem, statickou nebo atmosférickou elektřinou nebo jinými zásahy vyšší moci,

i) je-li vada zboží způsobena zásahem do zboží neoprávněnou osobou.

Pokud je zásilka neúplná nebo se jedná o zjevnou vadu, kterou mohl kupující zjistit prohlídkou zásilky při dodání zboží a kterou kupující neoznámil zástupci prodávajícího v souladu s bodem 5.9 těchto reklamačních a obchodních podmínek, budou následné reklamace tohoto druhu uznány pouze v případě, že kupující prokáže, že reklamované vady měl již v době převzetí zboží kupujícím.

8.21. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit a reklamační řízení ukončit jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží,

b) výměnou zboží,

c) vrácením kupní ceny zboží,

d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

(e) písemnou výzvou k převzetí plnění určeného prodávajícím,

(f) odůvodněným odmítnutím reklamace zboží.

8.22. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemný doklad o způsobu vyřízení reklamace a reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních nebo kurýrních služeb nebo doručovací služby.
Prodávající je povinen informovat kupujícího o výsledku reklamace bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a doklad o reklamaci doručit spolu se zbožím nebo e-mailem.

8.23. Záruční doba je 24 měsíců od data dodání zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba. Zasílané produkty sportovní výživy, potraviny v dárkových koších a krmivo pro domácí zvířata mají minimální dobu trvanlivosti delší než 2 měsíce před datem spotřeby, v případě kratší doby spotřeby prodávající kontaktuje kupujícího telefonicky nebo e-mailem a zásilka bude odeslána pouze se souhlasem kupujícího.

8.24. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu záruční opravy zboží.

8.25. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém budou uvedeny informace o výměně zboží, a případné další reklamace budou uplatněny na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové zboží začíná záruční doba běžet znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.26. V případě odstranitelné vady bude reklamace vyřízena následujícím způsobem v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.15 těchto Reklamačních a obchodních podmínek:

a) Prodávající zajistí odstranění vady, nebo (b) Prodávající zajistí odstranění vady, nebo (c) Prodávající zajistí odstranění vady.

b) prodávající vadné zboží vymění.

8.27. Pokud se jedná o odstranitelnou vadu a kupující bezodkladně neurčí podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jak má být reklamace vyřízena, vyřídí prodávající reklamaci odstraněním vady.

8.28. Pokud se jedná o závadu, kterou nelze odstranit, nebo o závadu, která se opakovala několikrát:

odstranitelná vada, nebo větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako bez vad, vyřídí prodávající v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.15 těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

a) výměnou zboží za jiné funkční zboží se stejnými nebo lepšími technickými vlastnostmi; nebo

b) v případě, že prodávající nemůže zboží vyměnit za jiné zboží, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

8.29. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v Oznámení o reklamaci a v potvrzení o reklamaci zboží dle bodu 8.14. těchto Reklamačních a obchodních podmínek.

8.30. Pro účely nároku se výskyt jedné opakované vady více než dvakrát považuje za opakovanou opravitelnou vadu.

8.31. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

8.32. Právo Kupujícího na reklamaci vady Zboží je vyčerpáno poté, co Kupující uplatnil své právo a požádal Prodávajícího o odstranění vady Zboží dle bodu 8.1 těchto Reklamačních a obchodních podmínek, a bez ohledu na výsledek reklamace bude jakákoli opětovně uplatněná reklamace stejné jedinečné vady (nikoli vady stejného druhu) zamítnuta.

8.33. Ustanovení čl. 8 těchto Reklamačních a obchodních podmínek se výslovně nevztahují na subjekty, které nesplňují definici spotřebitele uvedenou v § 2 písm. a) zákona.

9. Osobní údaje a jejich ochrana

9.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, telefonní číslo a e-mailovou adresu za účelem řádného vyřízení a doručení objednávky, pokud je fyzickou osobou.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen v objednávce sdělit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, DIČ (bylo-li přiděleno), telefonní číslo a e-mailovou adresu za účelem řádného vyřízení a doručení objednávky v případě právnické osoby.

9.3. Kupující, který se zaregistroval v internetovém obchodě, může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení na webových stránkách elektronického obchodu v části Můj profil / Můžeme vám pomoci.

9.4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že v souladu s čl. 6 odst. 1 b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. července 2016 o ochraně spotřebitele a o změně některých zákonů (dále jen „nařízení“). dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), bude prodávající jako provozovatel informačního systému zpracovávat osobní údaje kupujícího v procesu uzavírání kupní smlouvy bez souhlasu kupujícího jako subjektu údajů, neboť zpracování osobních údajů Kupujícího bude Prodávající provádět v rámci předsmluvních vztahů s Kupujícím a zpracování osobních údajů Kupujícího je nezbytné pro plnění Kupní smlouvy, v níž Kupující vystupuje jako jedna ze smluvních stran.

9.5. Zaškrtnutím příslušného políčka může kupující vyjádřit svůj souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, aby prodávající zpracovával a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou nezbytné pro činnost prodávajícího související se zasíláním informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží, a aby je zpracovával ve všech svých informačních systémech souvisejících se zasíláním informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží.

9.6. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po dodání objednaného zboží nebo služeb kupujícímu na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího také pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží nebo služby.

9.7. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji kupujícího a nakládat s nimi v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky.

9.8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) Nařízení budou osobní údaje kupujícího shromažďovány výhradně za účelem uvedeným v těchto obchodních podmínkách.

9.9. Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, bude osobní údaje kupujícího získávat vždy samostatně na základě odpovídajícího právního základu a rovněž zajistí, aby tyto osobní údaje byly zpracovávány a používány pouze způsobem, který je v souladu s účelem, pro který byly shromážděny, a nebudou spojovány s osobními údaji získanými za jiným účelem nebo za účelem plnění kupní smlouvy.

9.10. Kupující bude požádán, aby před odesláním objednávky potvrdil zaškrtnutím políčka, že prodávající kupujícího dostatečně, jasně a nezaměnitelně informoval:

a) své identifikační údaje, jak je uvedeno v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek, prokazující totožnost Prodávajícího,

b) kontaktní údaje Prodávajícího nebo jeho odpovědné osoby,

c) účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a právní základ pro zpracování osobních údajů,

d) že Kupující je povinen poskytnout požadované osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy a řádného vyřízení a doručení objednávky,

e) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, že oprávněným zájmem, který sleduje Prodávající, je přímý marketing,

f) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která kupujícímu dodává objednané zboží, případně identifikační údaje dalších příjemců nebo kategorií příjemců osobních údajů, pokud existují,

g) dobu uchovávání osobních údajů nebo kritéria pro její určení,

9.11. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude postupovat způsobem, který není v rozporu s Nařízením ani jinými obecně závaznými právními předpisy nebo je neobchází.

9.12. V souladu s nařízením poskytne prodávající kupujícímu, jehož údaje zpracovává, následující informace:

a) totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a případně zástupce prodávajícího,

b) kontaktní údaje odpovědné osoby, pokud existuje,

c) účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, a právní základ pro zpracování,

d) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f), oprávněné zájmy, které sleduje prodávající nebo třetí strana,

e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,

f) případně informace o tom, že prodávající má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,

g) dobu uchovávání osobních údajů nebo kritéria pro její určení,

h) informace o existenci práva požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům a práva na opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování nebo práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů,

i) právo podat stížnost u dozorového úřadu,

j) informace o tom, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy, zda je kupující povinen osobní údaje poskytnout, jakož i o možných důsledcích neposkytnutí těchto údajů,

k) existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování;

Kupující má právo získat od prodávajícího kopii zpracovávaných osobních údajů a získat k nim všechny výše uvedené informace. Za jakékoli další kopie, které si kupující vyžádá, může prodávající účtovat poplatek ve výši administrativních nákladů na pořízení kopie.

9.13. Pokud kupující uplatní své právo podle bodu 9.12 písemně nebo elektronicky a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo podle bodu 9.12, má se za to, že žádost byla podána podle tohoto nařízení.

9.14. Kupující má právo vznést u prodávajícího námitku proti zpracování svých osobních údajů, o nichž se domnívá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud s tímto přímým marketingem souvisí. Pokud Kupující vznese námitku proti takovému zpracování, Prodávající přestane osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat ode dne, kdy Prodávající obdrží takovou námitku, a osobní údaje dotčeného Kupujícího již nebudou pro takové účely zpracovávány a nebudou pro takové účely zpracovávány.

9.15. Pokud má kupující podezření, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně, může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky. Pokud kupující nemá plnou způsobilost k právním úkonům, může jeho práva uplatnit jeho zákonný zástupce.

9.16. Prodávající podnikne přiměřené kroky k tomu, aby kupujícímu poskytl všechny informace uvedené v bodě 9.12 ve stručné, přehledné, srozumitelné a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s Nařízením jiným způsobem, na kterém se dohodne s kupujícím.

9.17. Prodávající poskytne kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti, informace o opatřeních přijatých na žádost kupujícího.

9.18. Prodávající tímto informuje kupujícího, že pro účely plnění uzavřené smlouvy zpracování osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou zpřístupněny a poskytnuty těmto třetím osobám nebo příjemcům: Packeta Slovakia s.r.o., se sídlem Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 105158/B.

9.19 Online platby kartou se provádějí prostřednictvím systému Barion. Informace o platební kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je institucí pod dohledem Maďarské národní banky a jeho číslo povolení je H-EN-I-1064/2013.

10.Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Pokud prodávající není schopen splnit své závazky z kupní smlouvy z důvodu výprodeje zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží sjednaného v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak významné změny, které znemožňují splnění závazků prodávajícího z kupní smlouvy, nebo z důvodu vyšší moci, nebo pokud i při vynaložení veškerého úsilí, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené v těchto obchodních podmínkách nebo za cenu uvedenou v objednávce, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a současně je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost kupujícího od kupní smlouvy odstoupit (zrušit objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu na zboží sjednané v kupní smlouvě bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jaký kupující použil pro svou platbu, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení, aniž by kupujícímu účtoval jakékoliv další poplatky.

10.2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“) ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží nebo ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle § 3 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.3. V této lhůtě má kupující právo zboží po převzetí rozbalit a vyzkoušet způsobem obvyklým při nákupu v klasickém kamenném obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

10.4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud kupující nebo jím určená třetí osoba převezme všechny části objednaného zboží.

a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce je dodáváno odděleně, ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

b) dodá zboží sestávající z několika částí nebo kusů, ode dne převzetí poslední části nebo kusu,

c) dodává zboží na základě smlouvy opakovaně po určitou dobu, a to ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

10.5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.6. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemně způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, že od smlouvy odstoupil, nebo formou zápisu na jiném trvalém nosiči nebo na formuláři, který je přílohou č. 1 těchto obchodních a nákupních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, pokud je oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.7. Odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce těchto obchodních podmínek musí obsahovat údaje požadované ve formuláři pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo objednávky a číslo objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu kupujícího.

10.8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, ruší se od počátku jakákoli dodatečná smlouva související s kupní smlouvou, od níž kupující odstoupil. V souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy nelze po kupujícím požadovat žádné náklady ani jiné platby, s výjimkou nákladů a plateb uvedených v § 9 odst. 3, § 10 odst. 3 a 5 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a služba byla poskytnuta v plném rozsahu.

10.9.Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající nabídl osobní odběr zboží nebo odběr prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta dle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

10.10. Kupující je povinen dodat prodávajícímu zboží kompletní, včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, pokud možno v původním obalu a nepoužité.

10.11.Doporučujeme zboží pojistit. Dobírka není prodávajícím akceptována. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby přijaté od kupujícího na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a dalších nákladů a poplatků. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu platby podle tohoto článku těchto obchodních podmínek dříve, než je Zboží doručeno Kupujícímu nebo dokud Kupující neprokáže, že Zboží bylo zasláno zpět Prodávajícímu, ledaže Prodávající navrhne osobní odběr Zboží nebo odběr prostřednictvím jím pověřené osoby.

10.12.Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud se prodávající zavázal nést je sám nebo pokud nesplnil svou povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.13. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím, které je nad rámec nakládání nezbytného pro zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.14. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu za Zboží stejným způsobem, jaký použil Kupující při své platbě, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by byly Kupujícímu v této souvislosti účtovány další poplatky.

10.15. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a dodá prodávajícímu zboží, které je použité, poškozené nebo nekompletní, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu náklady:

a) hodnotu, o kterou byla snížena hodnota zboží ve smyslu § 457 občanského zákoníku, a to ve skutečné výši

b) náklady, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu, vypočtené podle ceníku pozáručního servisu zboží.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu v souladu s tímto bodem reklamačních a obchodních podmínek náhradu škody nepřesahující rozdíl mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

10.16. V souladu s ustanovením § 7 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

  • prodej zboží vyrobeného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
  • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
  • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově-obrazových záznamů nebo počítačového software prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil, poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po plném poskytnutí služby a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby.

10.17. V případě, že je zboží kompletní, nepoškozené a nenese známky nadměrného opotřebení, prodlužuje prodávající výše uvedenou lhůtu 14 dní na odstoupení od smlouvy na třicet kalendářních dní ode dne převzetí zboží.

10.18. Ustanovení čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) zákona.

11.Záverečneá ustanovení

11.1. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

11.2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě e-mailových zpráv.

11.3. Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušné ustanovení Občanského zákoníku, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodě a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu věcí ochrany spotřebitelů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, včetně zákona č. 284/2002 Z.z. v platném znění a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a Obchodního zákoníku.

11.4. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřešil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím NIDU s.r.o. je Slovenská obchodní inspekce P.O.Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

11.5. Spotřebitel může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů online, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

11.7. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se seznámil s těmito obchodními a reklamačními podmínkami, přečetl si je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Příloha č. 1 Formulář na odstoupení od smlouvy

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

Adresát: NIDU s.r.o., se sídlem Hradská 124, 821 07 Bratislava, IČO: 54 553 326, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava 1, Oddíl: Sro, Vložka č. 160429/B. Provozovna: Železničná 1043, 900 31 Stupava Telefon: +421 948 834 830, E-mail: info@nidu.shop.

Tímto oznamuji/oznamujeme (*), že odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy na tento zboží/od smlouvy o poskytnutí této služby (*): …………..

Datum objednání/datum přijetí (*) …………..

Jméno spotřebitele/spotřebitelů (*) ……………

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*) …………..

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je tento formulář podáván v listinné podobě) ……………………..

Datum ………………

 

(*) Nevhodné přeškrtněte.

Příloha č. 2
Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy.

  1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Máte právo odstoupit od této kupní smlouvy bez udání důvodu v lhůtě 14 dní. Lhůta na odstoupení od smlouvy uplyne 14 dní ode dne, kdy Vy nebo Vaší určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adrese NIDU s.r.o., se sídlem Hradská 124, 821 07 Bratislava, IČO: 54 553 326, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava 1, oddíl: Sro, Vložka č. 160429/B. Provoz: Železničná 1043, 900 31 Stupava Telefon: +421 948 834 830, Email: info@nidu.shop.

Na tento účel můžete použít vzorový formulář na odstoupení od kupní smlouvy, který se nachází jako příloha č. 1 obchodních a reklamačních podmínek. V případě zájmu máte možnost vyplnit a poslat vzorový formulář na odstoupení od kupní smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky [vložte adresu webového sídla]. Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od kupní smlouvy Vám bezodkladně potvrdíme e-mailem nebo na jiném trvalém nosiči.

Lhůta na odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta na odstoupení od kupní smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhrazili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení než nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme, ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a došlo k jejich úplnému poskytnutí. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů od dne, kdy nám bude doručené Vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Jejich úhrada bude uskutečněna stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupený tovar Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na adresu sídla společnosti bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů od dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete Vy.

Upozorňujeme Vás, že v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídáte za jakékoliv snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním v čase od jeho doručení do momentu jeho vrácení jiným způsobem než je potřebný na zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.