Barion Pixel
Nepřehlédněte naši novinku - už i dětské přikrývky jsou k dispozici v béžové barvě.

Publikované studie na téma zátěžových přikrývek.

Zátěžové přikrývky si v posledních letech získaly popularitu díky svým potenciálním terapeutickým výhodám, zejména v oblasti spánku a snižování úzkosti. Oblast jejich použití se stále vyvíjí, a proto můžeme očekávat, že budou přicházet nové lékařské studie. V této sekci jsou uvedena některá zjištění z lékařských studií a výzkumu o potenciálních výhodách používání zátěžových přikrývek v různých situacích a podmínkách.

Vliv zátěžových přikrývek na zvýšenou hladinu melatoninu v slinách mladých, zdravých dospělých osob.


Název stúdie: Vliv zátěžových přikrývek na zvýšenou hladinu melatoninu v slinách mladých, zdravých dospělých osob.
Autoři: Elisa M. S. Meth, Luiz Eduardo Mateus Brand, Lieve T. van Egmond, Pei Xue, Anastasia Grip, Jiafei Wu, Ayaat Adan, Filip Andersson, André P. Pacheco, Kerstin Uvnäs-Moberg, Jonathan Cedernaes, Christian Benedict
2022, Švédsko, Journal of Sleep Research – Wiley Online Library


Sumár:
Zátěžové přikrývky se ukázaly jako potenciálně vhodný nefarmakologický zásah k mírnění stavů, jako je nespavost a úzkost. I přes nedostatek experimentálních důkazů jsou tyto údajné účinky často připisovány snížené aktivitě endogenních stresových systémů a zvýšenému uvolňování hormonů, jako je například oxytocin a melatonin.
Proto je cílem současné kontrolované laboratorní studie (se zahrnutím 26 mladých a zdravých účastníků, z nichž 15 je mužů a 11 žen) zjistit, zda použití zátěžové přikrývky ve fázi před spaním (s hmotností přikrývky přibližně 12 % tělesné hmotnosti) vede k vyšším koncentracím melatoninu a oxytocinu v slinách ve srovnání s použitím lehké přikrývky (s hmotností přikrývky přibližně 2,4 % tělesné hmotnosti).
Prozkoumali jsme také možné rozdíly v slinných koncentracích stresového hormonu kortizolu, aktivitě slinné alfa-amylázy (jako orientační metrice aktivity sympatického nervového systému), subjektivní ospalosti a délce spánku v kontrolních skupinách.
Při použití zátěžové přikrývky bylo hodinové zvýšení slinného melatoninu od výchozí hodnoty (tj. 22:00) do zhasnutí světel (tj. 23:00) asi o 32 % vyšší (p = 0,011). V dalších kritériích, jako je subjektivní ospalost a celková délka spánku, nebyly zjištěny tak významné rozdíly ve výsledcích. Naše studie je první, která naznačuje, že použití zátěžové přikrývky může vést k výraznějšímu uvolňování melatoninu před spaním.
Budoucí studie by měly zkoumat, zda je stimulační účinek na sekreci melatoninu pozorován kontinuálně v noční fázi při častém používání zátěžové přikrývky po dobu několika týdnů až měsíců. Zůstává určit, zda pozorované zvýšení melatoninu může být terapeuticky relevantní pro výše popsané účinky zátěžové přikrývky na nespavost a úzkost.Link: A weighted blanket increases pre-sleep salivary concentrations of melatonin in young, healthy adults

Vliv zátěžových přikrývek na děti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD)


Název studie:
SPÁNEK: Intervence pomocí zátěžové přikrývky u dětí s hyperaktivitou a poruchou pozornosti (ADHD) a problémy se spánkem: Studijní protokol pro randomizovaný kontrolní pokus.


Autoři: Larsson I, Aili K, Nygren JM, a kol.
2022, Švédsko, BMJ Open

Sumár:

Úvod a cíle
Děti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD) mají zvýšené riziko problémů se spánkem. Jednou z možností nefarmakologických intervencí pro tyto problémy u této skupiny dětí jsou zátěžové přikrývky. Nicméně účinnost zátěžové přikrývky není dostatečně prozkoumána. Cílem této studie je zkoumat účinnost zátěžových přikrývek z hlediska spánku a souvisejících zdravotních výstupů u dětí, analyzovat nákladovou efektivitu a získat zpětnou vazbu od dětí a jejich rodičů ohledně spánkové intervence s použitím zátěžových přikrývek.

Metody a analýza
Tato studie je randomizovaný placebem kontrolovaný křížový pokus, který porovnává účinek textilní zátěžové přikrývky (aktivní skupina) s textilními přikrývkami bez přidané hmotnosti (kontrolní skupina). Do studie byly zahrnuty děti ve věku 6-13 let, u kterých byla nedávno diagnostikována nekomplikovaná ADHD a potvrzené problémy se spánkem. Období studie je 4 týdny pro každý stav a následuje 8 týdnů pozorování. Celkem bylo do studie zahrnuto 100 dětí s diagnostikovanou ADHD a problémy se spánkem. Primárním výstupem jsou data o spánku a náklady na roky života se zvýšenou kvalitou. Sekundárními výstupy souvisí se zdravotně podmíněnou kvalitou života, symptomy ADHD, duševním utrpením a úzkostí. Zkušenosti s intervencí jsou zkoumány prostřednictvím rozhovorů s podskupinou zúčastněných dětí a rodičů.

Etika a šíření
Etické schválení experimentu bylo získáno od švédské Ethical Review Authority (číslo 2019-2158) a odpovídá principům obsaženým v Helsinské deklaraci (WMA, 2013). Výsledky budou prezentovány na konferencích v rámci partnerství, publikovány v článcích, podrobeny odborným recenzím v odborném tisku a sdíleny na setkáních s poskytovateli zdravotní péče.


Link: SLEEP: intervention with weighted blankets for children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and sleep problems: study protocol for a randomised control trial | BMJ Open

Vliv používání zátěžových přikrývek na onkologické pacienty během chemoterapeutické léčby


Název studie: Zátěžové přikrývky: Snížení úzkosti u dospělých pacientů léčených chemoterapií
Autoři:Jaime Vinson, BSN, RN, HN-BC, RYT®, Jan Powers, PhD, RN, CCNS, CCRN, NE-BC, FCCM, Kelly Mosesso, MA
2020, USA, CLINICAL JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING


Sumár:
Zátěžové přikrývky se používají jako nástroj hlubokého tlaku při doteku (DTP) s cílem zmírnit úzkost u mnoha populací pacientů. Pacienti s rakovinou mohou prožívat úzkost při diagnostice a během léčby, jako jsou chemoterapeutické infuze. Výzkum účinnosti zátěžových přikrývek jako nástroje pro hluboký dotykový tlak (DTP) ke snížení úzkosti u pacientů, kteří podstupují chemoterapii, je omezený.

CÍLE:
Tato studie hodnotila účinnost terapeutického zátěžového přikrývky na zmiňované úzkosti u pacientů, kteří podstupují své první a druhé infuze chemoterapie v ambulantním infuzním centru.

METODY:
Byla provedena randomizovaná kontrolovaná studie s crossover designem u nových pacientů v ambulantním infuzním centru pro chemoterapii. Pacienti byli randomizováni do jedné z dvou studijních skupin (buď použití zátěžové přikrývky během jejich první infuze nebo použití zátěžové přikrývky během jejich druhé infuze). Úzkost byla měřena pomocí inventáře úzkosti a vizuální analogové stupnice.

ZJIŠTĚNÍ:
U pacientů podstupujících chemoterapii byla zjištěna nižší úroveň úzkosti při použití zátěžové přikrývky. Na základě výsledků lze konstatovat, že terapeutickou zátěžovou přikrývku lékařské kvality lze bezpečně použít ke snížení úzkosti u pacientů různých hmotností a vizuální analogová stupnice může být spolehlivým ukazatelem úzkosti u pacientů.

Link: Weighted Blankets: Anxiety Reduction in Adult Patients Receiving Chemotherapy | ONS

Vliv používání zátěžových přikrývek na spánek dětí a dospělých s poruchou autistického spektra.


Název studie:
Účinnost zátěžových přikrývek na spánek a každodenní činnosti – retrospektivní následná studie u dětí a dospělých s poruchou pozornosti, hyperaktivitou a/nebo poruchou autistického spektra.


Autoři:
Vedrana Bolic Baric, Sofie Skuthälla, Malin Pettersson, Per A. Gustafsson, Anette Kjellberga
2020, Švédsko, SCANDINAVIAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY

Sumár:

Východiská:
Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a porucha autistického spektra (ASD) jsou často doprovázeny problémy se spánkem, které ovlivňují sociální, emocionální a kognitivní funkce v každodenním životě.

Cíl:
Cílem této studie bylo zjistit, zda má použití zátěžové přikrývky pozitivní vliv na spánek a každodenní aktivity u jedinců s ADHD a/nebo ASD.

Materiál a metody:
Studie zahrnovala 85 jedinců s diagnózou ADHD a/nebo ASD, z toho 48 dětí ve věku 17 let (57 %) a 37 dospělých ve věku 18 let (44 %), kterým byla předepsána zátěžová přikrývka. Účastníci odpovídali prostřednictvím telefonického rozhovoru.

Výsledky:
Zjištění ukázala, že zátěžová přikrývka zlepšila schopnosti související se schopností spát, spát celou noc a relaxovat během dne. Použití zátěžové přikrývky zlepšuje ranní/večerní/denní režim, včetně přípravy na spaní a probuzení ráno.

Závěry:
Zátěžové přikrývky měly pozitivní vliv na usínání, nepřetržitý spánek během noci a relaxaci během dne, a byly často používány dětmi i dospělými s ADHD a/nebo ASD. Zjištění naznačují, že zátěžová přikrývka zlepšila ranní a večerní rutinu, ale tato oblast výzkumu vyžaduje další subjektivní i objektivní zkoumání parametrů.Link: The effectiveness of weighted blankets on sleep and everyday activities – A retrospective follow-up study of children and adults with attention deficit hyperactivity disorder and/or autism spectrum disorder (tandfonline.com)

Vliv používání zátěžových přikrývek na potlačení úzkosti ve stomatologii.

Název studie:
Fyziologické účinky hluboké tlakové stimulace na zmírnění úzkostných stavů při použití zátěžových přikrývek

Autoři: Hsin-Yung Chen, Hsiang Yang, Huang-Ju Chi, Hsin-Ming Chen

Rok: 2013

Země: Tchaj-wan

Časopis: JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING, ročník 33

Sumár:

Aplikace hluboké tlakové stimulace (DTP) byla navrhována s cílem poskytnout pozitivní účinky na modulaci úzkosti.


Empirické a teoretické důkazy spojené s klinickými účinky DTP jsou však relativně vzácné. Tato studie provádí kvantitativní analýzu hodnocení chování a provádí fyziologická měření, včetně měření elektrodermální aktivity a variability srdeční frekvence. Jejím cílem je porozumět modulaci autonomního nervového systému (ANS) a orchestraci sympatického (SNS) a parasympatického nervového systému (PsNS).

Výsledky naznačují, že aktivace PsNS hraje rozhodující roli při modulaci ANS.

Tato studie poskytuje fyziologické důkazy podporující pozitivní klinické účinky DTP na snížení úzkosti v zubním prostředí.

Klíčová slova: Hluboká tlaková stimulace (DTP), úzkost, variabilita srdeční frekvence (HRV), elektrodermální aktivita (EDA)


Link: Physiological Effects of Deep Touch Pressure on Anxiety Alleviation: The Weighted Blanket Approach

Zkoumání bezpečnosti a terapeutických účinků hluboké tlakové stimulace pomocí zátěžové přikrývky.


Název studie:
Zkoumání bezpečnosti a terapeutických účinků hluboké tlakové stimulace pomocí zátěžové přikrývky.
2008, USA, Occupational Therapy in Mental Health

Autoři: Brian Mullen, BS, Tina Champagne, MEd, OTR/L, Sundar Krishnamurty, PhD, Debra Dickson, APRN, BC, Robert X. Gao, PhD

Sumár:
Tento dokument představuje výsledky souběžného, vnořeného, smíšeného průřezového výzkumu o bezpečnosti a účinnosti použití 30 lb zátěžové přikrývky na vzorku 32 dospělých. Bezpečnost byla zkoumána měřením krevního tlaku, tepové frekvence a pulzní saturace krve, zatímco účinnost byla hodnocena elektrodermální aktivitou (EDA), State Trait Anxiety Inventory-10 testem a výstupním dotazníkem.


Výsledky naznačují, že použití 30lb zátěžové přikrývky v leže je bezpečné, což potvrzují metriky vitálních funkcí. Získané údaje o účinnosti ukazují, že 33 % jedinců prokázalo snížení elektrodermální aktivity po použití zátěžové přikrývky, 63 % uvádělo nižší úzkost po jejím použití a 78 % preferovalo zátěžovou přikrývku jako uklidňující modalitu.

Výsledky této studie budou sloužit jako základ pro další výzkum terapeutického účinku zátěžové přikrývky u dospělých během akutní hospitalizace v nemocnici.

Link: Exploring the Safety and Therapeutic Effects of Deep Pressure Stimulation Using a Weighted Blanket: Occupational Therapy in Mental Health: Vol 24, No 1 (tandfonline.com)

Nidū funkční zátěžová přikrývka pro dospělé 140 x 200cm
Pro osoby 40kg+

od 5 975 Kč

Nidū funkční zátěžová přikrývka pro děti 140 x 100cm
Pro osoby do 40kg

od 4 225 Kč

Doprava zdarma, doručení do 3 dnů

Možnost vrácení i použitého produktu do 30 dnů

Ručně vyrobeno na Slovensku

Jistota správné volby

30 denní záruka VRÁCENÍ PENĚZ!

Nejhorší scénář je, že si koupíte funkční zátěžovou přikrývku Nidū a nezafunguje…že ano? Nabízíme řešení: pokud s účinky Nidū nebudete spokojeni, můžete nám ji do 30 dní vrátit. Ano, použitou. Okamžitě vám vrátíme 100 % peněz. Proč? Protože chceme, aby vám Nidū opravdu pomáhala. Není dobré pro nás ani pro vás, abyste byli nuceni platit za něco, co vám nepřináší žádný prospěch.

Často kladené dotazy

Výběr správné hmotnosti funkční zátěžové přikrývky Nidū je klíčový. Se správnou hmotností dokáže Nidū skutečně řešit problémy, kvůli kterým se pro ni rozhodujete. Tělo se pod ní bude cítit dobře a můžete dlouhodobě využívat všechny její benefity. Správná hmotnost závisí na více faktorech. Pozor, obecné pravidlo typu 10 % hmotnosti člověka neplatí! Poradce výběrem je krátký dotazník, který jsme připravili s předními odborníky v oboru hluboké tlakové stimulace. Vyplnění Poradce výběrem vám zabere ani ne 2 minuty. Na základě vašich odpovědí zjistíme, jaká hmotnost zátěžové přikrývky je pro vaše dítě či člověka s poruchou senzorického vnímání vhodná.

Každý má svůj vlastní příběh, ale s klidným svědomím řekneme, že přikrývky působí blahodárně na kohokoli. Přikrývka Nidū uklidní tělo ve stresu, potlačuje stavy úzkosti, pomáhá s kvalitnějším spánkem, což přispívá celkově k životní energii. Přikrývka má dokonce vliv na regeneraci svalů po sportu nebo vyšší fyzické zátěži. Občas je potřeba dopřát si více času, abyste si zvykli. Je to přeci jen nějaká váha, která působí na tělo a na začátku to může být skličující pocit. Postupně však budete moci zvyšovat čas a účinky budou zjevné. Klidně se s námi poraďte, jak zvolit vhodnou váhu přikrývky a využít tak její celý potenciál.

Máme dva druhy přikrývek – pro děti a pro dospělé. Snažíme se co nejvíce přizpůsobit přikrývky vašim potřebám. Proto by děti od 3 let a 15 kilogramů měly mít na sobě přikrývku vážící 2,5 kg až 3 kg. Pokud má dítě více než 40 kilogramů nebo se jedná o starší dítě až dospělého, přizpůsobujeme váhu přikrývky hmotnosti člověka a přikrývka může vážit od 4 do 9 kg. Při každém nákupu prosím vyplňte průvodce výběrem váhy. Správná váha přikrývky je klíčová. Pokud byste měli přesto pochybnosti, napište nám. Výběr vhodné váhy nezáleží jen na vaší hmotnosti, ale i na vaší preferenci a psychické a fyzické kondici

Přikrývka obsahuje 6 vrstev – 100% bavlnu, rouno, antialergickou netkanou textilii, skleněné mikrokuličky, hypoalergenní netkanou textilii z druhé strany a jemný plyš. Každá vrstva má svůj smysl a celá přikrývka byla projektovaná několikrát, abychom zajistili správné účinky Nidū. Jedinečnost Nidū spočívá i v tom, že kuličky jsou antialergické, nehlučné, rovnoměrně rozložené v komůrkách, takže se vám nebudou přesouvat po přikrývce. Přesnější rozložení materiálů si můžete prohlédnout v článku Proč Nidū.

Nidū je funkční zátěžová přikrývka. Proč funkční? Protože pracuje efektivně a aktivně. Efektivně tím, že její váha je rovnoměrně rozložena po celé přikrývce. Rovnoměrnost zajišťují hypoalergenní skleněné kuličky ručně umístěné do komůrek tak, aby se nemohlo stát, že se váha přikrývky překlopí na jednu stranu. Dokonce ani po stovkách praní. Aktivně tím, že na celé tělo – svaly, kosti a šlachy působí velké množství rovnocenných zátěží a tento tlak stimuluje nervovou soustavu člověka, na což mozek reaguje zvýšenou tvorbou neurotransmiterů.

Při vývoji Nidū jsme mysleli na to, že se s přikrývkou nebude zacházet v rukavičkách, právě naopak. Nidū je navržená tak, aby byla maximálně odolná vůči vnějším vlivům, fyzické síle, nárazům či každodennímu používání. Je pevně šitá jádrovými nitěmi, materiály jsou vysoce kvalitní, neztrácí barvu ani po stovkách praní. Pokud by však i přesto došlo k poškození, prosím kontaktujte nás na info@nidu.shop. Nejlépe je nafotit poškozené místo a popsat, jak k němu došlo. Ihned vás budeme kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.

Ano. Víme, že praní přikrývek a ložního prádla je někdy nezbytné i několikrát týdně. Proto jsme Nidū testovali až na 2000 praní. Přikrývky je možné prát na 40 °C. Nepřekračujte váhový limit vaší pračky. V případě dětské přikrývky doporučujeme ždímání do 400 otáček a přikrývky od 5 kg + ždímejte do maximálně 500 otáček. Přikrývky nežehlete. Pro všechny informace se řiďte informacemi na štítku výrobku nebo si přečtěte náš článek o péči a praní funkčních zátěžových přikrývek.

Nedoporučujeme to, ale je to na vašem rozhodnutí. Nidū byla navržena s „teplou“ a „chladnou“ stranou, takže byste ji tím pádem nevyužili plně. Materiály byly pečlivě vybrány tak, aby uklidňovaly i na dotek při tzv. hipoterapii, a kombinace barev Nidū jsou zase záměrně vybírány pro terapii barvou. Praní Nidū je velmi snadné, možné i ve vaší pračce doma na 40 stupňů. Proto bychom zvážili přikrývku bez povlečení a raději využili plný potenciál přikrývky.