Barion Pixel
Ceny, stále DRŽÍME...Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost! Tato nabídka je limitovaná a časově omezená.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje a jejich ochrana

 1. Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, telefonní číslo a e-mailovou adresu za účelem řádného vyřízení a doručení objednávky, pokud je fyzickou osobou.
 2. Smluvní strany se dohodly, že kupující, je-li právnickou osobou, je povinen za účelem řádného zpracování a doručení objednávky oznámit prodávajícímu v objednávce svůj obchodní název, adresu sídla včetně PSČ, IČ, DIČ (bylo-li přiděleno), telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 3. Kupující, který se zaregistroval v rámci internetového obchodu, může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci, a to po přihlášení na webových stránkách elektronického obchodu v sekci Můj profil / Pomůžeme vám.
 4. Prodávající tímto informuje Kupujícího, že v souladu s čl. 6 odst. 1. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. června 2016 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, je kupující povinen v souladu s čl. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), bude Prodávající jako správce informačního systému zpracovávat osobní údaje Kupujícího při uzavírání Kupní smlouvy bez souhlasu Kupujícího jako subjektu údajů, neboť zpracování osobních údajů Kupujícího bude Prodávající provádět v rámci předsmluvních vztahů s Kupujícím a zpracování osobních údajů Kupujícího je nezbytné pro plnění Kupní smlouvy, v níž Kupující vystupuje jako jedna ze smluvních stran.
 5. Zaškrtnutím příslušného políčka může kupující ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení souhlasit s tím, aby prodávající zpracovával a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou nezbytné pro činnost prodávajícího související se zasíláním informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží, a aby je zpracovával ve všech svých informačních systémech souvisejících se zasíláním informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží.
 6. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po dodání objednaného zboží nebo služeb kupujícímu na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího také pro účely přímého marketingu a zasílat informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží nebo služby na e-mailovou adresu kupujícího.
 7. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji Kupujícího a nakládat s nimi v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky.
 8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) Nařízení bude osobní údaje Kupujícího shromažďovat výhradně za účelem stanoveným v těchto obchodních podmínkách.
 9. Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely, než které jsou stanoveny v těchto obchodních podmínkách, bude osobní údaje Kupujícího shromažďovat vždy samostatně na základě odpovídajícího právního základu a současně zajistí, aby tyto osobní údaje byly zpracovávány a používány pouze způsobem odpovídajícím účelu, pro který byly shromážděny, a nebude je kombinovat s osobními údaji, které byly shromážděny za jiným účelem nebo za účelem plnění kupní smlouvy.
 10. Kupující bude požádán, aby před odesláním objednávky zaškrtnutím políčka potvrdil, že prodávající kupujícího dostatečně, jasně a nezaměnitelně informoval:
  1.  svoje identifikační údaje, které jsou uvedeny v článku 1. těchto obchodních podmínek, prokazující totožnost prodávajícího,
  2. kontaktní údaje prodávajícího nebo odpovědné osoby prodávajícího,
  3. účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a právní základ pro zpracování osobních údajů,
  4. že kupující je povinen poskytnout požadované osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy a řádného zpracování a doručení objednávky,
  5. pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, že oprávněným zájmem prodávajícího je přímý marketing,
  6. identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která dodá objednané zboží kupujícímu, nebo identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorií příjemců osobních údajů, pokud existují,
  7. dobu uchovávání osobních údajů nebo kritéria pro její určení,
 11. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude postupovat způsobem, který není v rozporu s Nařízením ani jinými obecně závaznými právními předpisy nebo je neobchází.
 12. V souladu s nařízením poskytne prodávající kupujícímu, jehož údaje zpracovává, následující informace:
  1. totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a případně zástupce prodávajícího,
  2. případné kontaktní údaje odpovědné osoby,
  3. účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování,
  4. pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f), na oprávněných zájmech prodávajícího nebo třetí strany,
  5. případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,
  6. případně informace o tom, že prodávající má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
  7. dobu uchovávání osobních údajů nebo kritéria pro její určení,
  8. informace o existenci práva požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům a práva na opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování nebo práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů,
  9. právo podat stížnost u dozorového úřadu,
  10. informace o tom, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy, zda je kupující povinen osobní údaje poskytnout, jakož i o možných důsledcích neposkytnutí těchto údajů,
  11. existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování;
   Kupující má právo získat od prodávajícího kopii zpracovávaných osobních údajů a získat k nim všechny výše uvedené informace. Za případné další kopie, které si kupující vyžádá, může prodávající účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům na zhotovení kopie.
 13. Pokud kupující uplatní své právo podle bodu 9.11 písemně nebo elektronicky a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo podle bodu 9.11, má se za to, že žádost byla podána podle tohoto nařízení.
 14. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů prodávajícím, o nichž se domnívá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, a to v rozsahu, který se týká takového přímého marketingu. Pokud Kupující vznese námitku proti takovému zpracování, Prodávající přestane zpracovávat osobní údaje pro účely přímého marketingu ode dne, kdy Prodávající obdrží takovou námitku, a osobní údaje dotčeného Kupujícího nesmí a nebudou pro takové účely zpracovávány.
 15. Pokud má Kupující podezření, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně, může podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky. Pokud kupující nemá plnou způsobilost k právním úkonům, může jeho práva uplatnit jeho zákonný zástupce.
 16. Prodávající přijme vhodná opatření, aby kupujícímu poskytl všechny informace uvedené v bodě 9.11 ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s Nařízením jiným způsobem, na kterém se s Kupujícím dohodne.
 17. Informace o opatřeních přijatých na základě žádosti kupujícího poskytne prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
 18. Prodávající tímto upozorňuje kupujícího, že pro účely plnění uzavřené smlouvy zpracování osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou zpřístupněny a poskytnuty následujícím třetím osobám nebo kategoriím příjemců:
  Packeta Slovakia s.r.o., se sídlem Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 105158/B.